vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Järva maakond, Türi vald, Kirna küla, Jõeveere • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/781
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 33169 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 5 980,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 590,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Jõeveere kinnisasi, 83401:001:0230, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917093000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasjal võib asuda omavalitsuse andmetel ajutise maakasutaja poolt rajatud kariloomade varjualune. Müüja ei taga varjualuse likvideerimist selle omaniku poolt.

  Kinnisasi jääb poolloodusliku koosluse alale. Looduskaitseliste maade hooldamisega seotud toetuste taotlemise võimalikkuse osas ja muu hooldamisega seotud lisainfo saamiseks palume pöörduda Keskkonnaameti poole. Keskkonnaametilt saadud informatsiooni kohaselt tuleb maaüksuse kasutamisel tagada lamminiidu soodne seisund.

  Kinnisasi asub Türi Maastikukaitseala Türi piiranguvööndis. Kaitsealal tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid, Vabariigi Valitsuse 26.11.2010 määrusega nr 161 „Türi maastikukaitseala kaitse-eeskiri“, ettenähtud erisustega.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Pärnu jõe loodusalal.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel

  Türi valla üldplaneering on kehtestatud 25. juuni 2009 otsusega nr 55. Üldplaneeringu kohaselt paikneb kinnisasi rohevõrgustiku alal, perspektiivsel reoveekogumise alal ja tiheasustusalal, kus kehtivad maakasutuse tingimused on toodud  üldplaneeringu seletuskirjas.  Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Türi valla kodulehel aadressiga  https://www.tyri.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.