vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Pärnu maakond, Lääneranna vald, Ridase küla, Salukoti • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/781
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 10163 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 2 450,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 240,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Salukoti kinnisasi, 43001:001:0112, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917093000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

   

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva Kinksi-Kõmsi tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Karuse-Linnuse loodusalal.

  Kinnistule jääb Kaaruse-Linnuse hoiuala. Piiranguid elupaigatüüpide kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kinnisasjal asub vääriselupaik, mis metsaseaduse tähenduses on kuni seitsme hektari suuruse pindalaga kaitset vajav ala väljaspool kaitstavat loodusobjekti, kus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemise tõenäosus on suur. Eraomanikule kuuluvas metsas on vääriselupaiga kaitsmine vabatahtlik. Erametsaomanikul on võimalik sõlmida riigiga vääriselupaiga kaitseks notariaalne leping, millega kinnisasi koormatakse isikliku kasutusõigusega riigi kasuks 20-ks aastaks. Lepingute sõlmimist reguleerib metsaseaduse § 23 ja keskkonnaministri 04.01.2007 määruse nr 2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused” § 27. Lisainformatsioon vääriselupaikade kohta on kättesaadav Keskkonnaameti kodulehelt https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/metsandus/mis-vaariselupaik-vep

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Hanila valla territooriumil. Hanila valla üldplaneering on kehtestatud Hanila Vallavolikogu 17.12.2003. a määrusega nr 32. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.hanila.ee/uldplaneering

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Lääne maakonna territooriumil. Maakonnaplaneeringu kohaselt paikneb kinnisasi Rohevõrgustiku alal. Üldised põhimõtted rohelise võrgustiku sidususe säilitamiseks ja toimimiseks on toodud maakonnaplaneeringu seletuskirjas. Lääne Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.