vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Puurmani alevik, Hirveaia tn 3 • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/780
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 34244 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 11 010,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 100,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Hirveaia tn 3 kinnisasi, 61101:001:0298, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917095000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga põhjast piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Hirveaed, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis.

  Kinnistule on Jõgeva maavanema 15.01.2015 korraldusega nr 1-1/2015/10 antud nõusolek Puurmani Vallavalitsusele Puurmani paisjärve põhjasetete ladustamiseks. Kasutusõiguse alaga on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil.

  Kinnisasi on koormatud isikliku kasutusõigusega reovee survekanalisatsioonitorustiku rajamiseks AS Emajõe Veevärk (registrikood 11044696) kasuks. Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Kinnisasjal asub pumpla, mis kuulub AS-le Emajõe Veevärk. Pumpla kuja ulatus on 20 meetrit. Kuja alas kehtivad veeseadusest ja Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määrusega nr 171 kehtestatud „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ tulenevad piirangud. Pumpla paiknemisega on võimalik tutvuda isikliku kasutusõiguse asendiplaanil.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Puurmani vallas. Puurmani valla üldplaneering on kehtestatud 27.05.2010 otsusega nr 13. Üldplaneeringu järgi on kinnisasi munitsipaalomandisse taotletav maa ja tiheasustusalas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda kodulehel aadressiga http://jõgeva.ee/en_GB/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasja Hirveaia tee poolsemas osas paiknevad jäätmed (vanaraud) ja liivahunnik. Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnistult objektide likvideerimist. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks.

  Seotud dokumendid: