vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kaansoo küla, Toonekure • Müügiotsus 10.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/106
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 11.55 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 19 600,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 960,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Toonekure kinnisasi, 92901:001:0069, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917095000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjale on seatud tähtajatu ja tasuline reaalservituut Saarisoo-Veski kinnisasja (kinnistu nr 3076806) igakordse omaniku kasuks. Reaalservituudi asukoht ja ulatus on märgitud juuresoleval asendiplaanil. Servituudi sisuks on juurdepääsutee kasutamine. Ostja kohustub üle võtma reaalservituudi seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Kinnisasjale on seatud tähtajatud ja tasulised reaalservituudid Sauna kinnisasja (kinnistu nr 2130006) igakordse omaniku kasuks. Nendeks on teeservituut ning servituudi seadmine kraavidele, kogumistiigile ja truubile. Reaalservituutide asukoht ja ulatus on märgitud juurseolevatel asendiplaanidel. Ostja kohustub üle võtma reaalservituudi seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingutes.

  Kinnisasjale jääb Saarjõgi. Veekogu kuulub keskkonnaministri 15.06.2004 määrusega nr 73 kehtestatud "Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse“. Määrusega on kehtestatud nende lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigaks olevate veekogude või veekogu lõikude nimistu, millel on vastavalt looduskaitseseaduse § 51 lõikele 1 keelatud uute paisude rajamine ja olemasolevate paisude rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstab veetaset, ning veekogu loodusliku sängi ja hüdroloogilise reziimi muutmine.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi eesvoolu seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Vändra valla territooriumil.  Vändra valla Vändra piirkonna üldplaneering on kehtestatud 21.09.2010 Vändra Vallavolikogu määrusega nr 30.  Kinnisasi jääb osaliselt rohevõrgustiku koridorialale. Nimetatud alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas.Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.pparnumaa.ee/ehitus-ja-planeerimine/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Seotud dokumendid: