vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Jõelähtme vald, Aruaru küla, Kase • Müügiotsus 10.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/106
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.81 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 7 590,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 750,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kase kinnisasi, 24501:001:0747, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917095000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjani viiva ja seda läbiva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Müüjal puudub informatsioon kitsenduste kaardi kohaselt kinnisasjale ulatuva puurkaevu sanitaarkaitsevööndi tegeliku ulatuse ja puurkaevu tegeliku asukoha kohta.

  Kinnisasja läbib tee, mida kasutatakse juurdepääsuna Maarja (katastritunnus 24504:009:0151), Lillelepiku (katastritunnus  24504:009:0226)  ja Kaemla (katastritunnus 24504:009:0152) kinnisasjadele. Servituuti seatud ei ole. 

  Kinnisasi on olnud kasutuses lõkkeplatsina. Müüja ei ole selleks luba andnud ega võta kohustust tagada selle kasutamise lõpetamist.

  Kinnistule on Harju maavanema 29.08.2007 korraldusega nr 1842-k antud nõusolek OÜ-le Elektrilevi (endine ärinimi OÜ Jaotusvõrk) 10 kV 10 kV elektrivarustuse maakaabelliini paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Maakaabelliin  kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Jõelähtme valla üldplaneering on kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu 29.04.2003 otsusega nr. 40. Üldplaneeringu kohaselt paikneb kinnisasi Rohevõrgustiku alal ning vähesel määral väikeelamumaa juhtfunktsiooniga alal. Jõelähtme valla üldplaneeringu koostamine on algatatud vallavolikogu 30.05.2012 otsusega nr 294. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Jõelähtme valla koduleheküljel http://joelahtme.kovtp.ee/uldplaneering1

  Raasiku Vallavolikogu 13.09.2005 otsusega nr 38 kehtestatud Raasiku valla üldplaneeringu lahenduse kohaselt läbib kinnisasja matkatee. Raasiku Vallavolikogu 27.03.2017 otsusega nr 9 algatatud Raasiku valla üldplaneeringu kohaselt viib kinnisasjani kohalik tee. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Raasiku valla koduleheküljel http://raasiku.kovtp.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud