vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Helgila • Müügiotsus 10.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/106
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 28987 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 13 430,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 340,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Helgila kinnisasi, 83501:001:0367, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917095000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Maaüksus ulatub Pärnu jõe hoiualale, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 08.09.2005. a. määruse nr 234 "Hoiualade kaitse alla võtmine Järva maakonnas". Hoiualal kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud piirangud.

  Maaüksusel on registreeritud III kaitsekategooria liigi leiukoht. III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjale on seatud Türi valla kasuks 496 m2 ulatuses tähtajatu isiklik kasutusõigus olemasoleva reoveekanalisatsiooni survetorustiku omamiseks, valdamiseks ja kõikide tööde teostamiseks, mis on seotud reoveekanalisatsiooni survetorustiku majandamise, remontimise, korrashoiu ja hooldamisega. Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus. 

  Lisaks paiknevad kinnisasjal kasutusest väljas olevad survekanalisatsiooni torustikud, mille paiknemine on nähtav juuresoleval asendiplaanil.

  Kinnisasi asub Kirna Maaparandusühistu tegevuspiirkonnas (registrikood 80085128). Maaparandusseaduse § 58 lõike 4 kohaselt saab kinnisasja võõrandamise korral ühistu liikmeks kinnisasja omandaja alates omandiõiguse ülemineku päevast. Kirna Maaparandusühistu liige teostab liikmekohustusi tulenevalt Kirna Maaparandusühistu põhikirjast. Kinnisasja üleminekul eraomandisse võivad omaniku kohustused muutuda.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasjale ulatub Türi Vallavolikogu 27.08.2008 otsusega nr 60 kehtestatud Türi vallas Türi linnas asuvate Ollivere talu katastriüksuste nr 83701:003:0151 ja 83701:003:0152, Allika tänav 8 asuva katastriüksuse nr 83701:003:0140 ning nendega piirneva maa detailplaneering. Detailplaneeringuiga kavandatakse kinnisasjale juurdepääsutee piirnevale kinnisasjale. Detailplaneeringule tuginedes on seatud tähtajatu juurdepääsuservituut kinnistu nr 35836 igakordse omaniku kasuks 467 m2 ulatuses. Ostja kohustub üle võtma reaalservituudi seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Türi Vallavolikogu 25.06.2009 otsusega nr 55 on kehtestatud Türi valla üldplaneering. Kinnisasi asub osaliselt segahoonestus elamumaa/ärimaa, kaitsemetsa ja haljasala maa-alal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda omavalitsuse kodulehel aadressil http://www.tyri.ee/uldplaneering.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjale on ladustatud pinnast ja tellised. Müüja ei võta kohustust korralda nende likvideermist kinnisasjalt.

  Seotud dokumendid: