vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Rae vald, Pajupea küla, Prangli • Müügiotsus 10.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/106
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 10257 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 15 390,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 530,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Prangli kinnisasi, 65301:007:0074, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917095000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Kinnisasja kitsendusi vaata kaardilt.Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Müüjal puudub informatsioon kitsenduste kaardi kohaselt kinnisasjale ulatuva puurkaevu sanitaarkaitsevööndi tegeliku ulatuse ja puurkaevu tegeliku asukoha kohta.

  Kinnisasja läbib tee mida kasutatakse juurdepääsuks naaberkinnistule. Servituuti seatud ei ole.

  Rae valla üldplaneering on kehtestatud Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462. Üldplaneeringu kohaselt paikneb kinnisasi perspektiivse tootmis- ja ärimaa juhtfunktsiooniga alal, mis on määratud üldplaneeringuga detailplaneeringu koostamise kohustusega alaks. Alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud  üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi farmi sanitaarkaitsevööndis. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Rae valla kodulehel aadressiga http://www.rae.ee/rae-valla-uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Prangli kinnisasja naaberkinnistul nimetusega Suurfarmi tee 8 paikneb AS-le Pakar kuuluv farm. Farmi tegevuseks on välja antud keskkonnakompleksluba. Kinnisasi jääb farmi sanitaarkaitsevöönisse, ulatusega 300 meetrit. Üldplaneeringu seletuskirja kohaselt ei ole elamuehitus farmi sanitaarkaitsevööndis enne farmi tegevuse lõpetamist soovitatav.

  Kinnisasja kasutatakse omavolilisetl karjatamiseks. Kinnisasja ümbritseb elektrikarjus ning kinnisasjal paiknevad loomade söötmishmahutid. Müüjal puudub info kinnisasja kasutaja kohta ning müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasja kasutamise lõpetamist.

  Seotud dokumendid: