vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Kalevinurme • Müügiotsus 10.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/106
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 8573 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 6 000,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 600,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kalevinurme kinnisasi, 70801:001:0063, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917095000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt.

  Kinnisasjale on Põlva maavanema 08.04.2009 korraldusega nr 3.2-1/113 antud nõusolek AS-le Põlva Vesi veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Kasutusõiguse alaga on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil.

  Põlva maavanema korraldusega on antud luba reoveepumpla rajamiseks piirnevale Kalevi tn 3b (katastritunnus 70801:001:0207) kinnisasjale, mille kuja ulatusega 20 meetrit ulatub kinnisasjale. Kuja alas kehtivad veeseadusest ja Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määrusega nr 171 kehtestatud „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ tulenevad piirangud. Kuja ulatusega on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Räpina valla üldplaneering on kehtestatud 27.06.2006 määrusega nr 7. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi väikeelamumaal, tiheasustusalal ja linnaehituslikult väärtuslikus piirkonnas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.rapina.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal asuvad jäätmed, kasvuhoone ja aiamaa. Ala kasutajat on teavitatud ala kasutamise lõpetamise vajadusest. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnistult.

  Maaüksusel asub vare.

  Seotud dokumendid: