vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Põlva maakond, Põlva vald, Orajõe küla, Villakoniidu • Müügiotsus 10.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/106
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 9668 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 4 070,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 400,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Villakoniidu kinnisasi, 62201:001:0061, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917095000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasi on koormatud isikliku kasutusõigusega kanalisatsioonitorustiku omamiseks AS Põlva Vesi(registrikood 10151183) kasuks. Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  AS-lt Põlva Vesi saadud andmete alusel läbib kinnisasja lõuna poolset nurka kasutusest väljas olev reoveepuhasti väljavoolu torustik. Torustiku paiknemisega on võimalik tutvuda isikliku kasutusõiguse asendiplaanil.

  Villakoniidu kinnisasja naaberkinnistul nimetusega Mammaste tee 4 paikneb AS-le Põlva Vesi kuuluv reoveepumpla, mille kuja ulatus on Mammaste tee 4 kinnisasja piirist 200 meetrit. Kuja alas kehtivad veeseadusest ja Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määrusega nr 171 kehtestatud „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ tulenevad piirangud.

  Põlva valla üldplaneering 2029+ on kehtestatud Põlva vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 1-3/60. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi osaliselt tootmisalas ja kompensatsioonialas ning reoveepuhastuse seadmetest tulenevas kaitse- ja piiranguvööndis. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.polva.ee/uldplaneering_uus

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasjal paiknevad mesitarud ja lauavirn. Esemete omanikku on teavitatud nende likvideerimise vajadusest. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnistult.

  Seotud dokumendid: