vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Jõgeva maakond, Mustvee vald, Ulvi küla, Pumbajaama • Müügiotsus 13.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/842
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2992 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 460,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 40,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Pumbajaama kinnisasi, 16402:003:0356, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917096000003   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, Maa-ametil vastav info puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  AS-i Emajõe Veevärk poolt edastatud informatsiooni kohaselt ulatub Pumbajaama kinnisasjale Elamute puurkaev-pumpla (katastritunnusega 16402:003:0287) kinnisasjal paikneva ettevõttele kuuluva puurkaevu sanitaarkaitsevöönd ulatusega 50 m puurkaevust. Lisaks läbib Pumbajaama kinnisasja kasutusest väljas olev veetoru. Puurkaevu ja veetorustiku ligikaudne asukoht on märgitud juuresolevale asendiplaanile. Müüjal ja AS-l Emajõe Veevärk  puudub informatsioon kinnisasjal paikneva veetorustiku töös oleku kohta.

  Avinurme vald on ühinenud Mustvee vallaga. Endise Avinurme valla üldplaneering on kehtestatud Avinurme Vallavolikogu 12.10.2017 otsusega nr 163. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi väärtuslikul põllumajandusmaal. Väärtusliku põllumajandusmaa alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://mustveevald.kovtp.ee/kehtivaduldplaneeringud

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringu kodulehel  http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: