vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Rõuma küla, Kadastiku • Müügiotsus 13.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/842
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.95 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 4 150,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 410,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kadastiku kinnisasi, 43901:001:0012, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917096000003   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga põhjast piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Üle Kadastiku kinnisasja toimub juurdepääs Vambola (68001:002:0009) ja Veskimäe (68001:002:0980) kinnisasjadele. Käesoleval hetkel teeservituute seatud ei ole. 

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Vahi saun, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil http://parandobj.eelis.ee/1603556667

  Kinnisasi asub endisel Risti valla territooriumil. Risti valla üldplaneering on kehtestatud Risti Vallavolikogu 07.11.2007 määrusega nr 12. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi reserveeritud elamuala juhtfunktsiooniga piirkonnas. Risti valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Lääne-Nigula valla kodulehel adressiga http://www.laanenigula.ee/uldplaneering

  Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.09.2018 otsusega nr 79 algatati Lääne-Nigula valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärgiks on uue Lääne-Nigula valla territooriumi ruumilise arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude määramine ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine.

  Kinnisasi jääb Lääne maavanema 25.07.2016 korraldusega nr 1-1/16/11425 kehtestatud Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV kõrgepinge õhuliini teemaplaneeringu alasse. Kinnisasja maantee poolses osas läbib kinnistut õhuliini trassikoridor. Teemaplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://elering.ee/harku-lihula-sindi-liin

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud