vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Tusari küla, Hobusepea • Müügiotsus 13.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/842
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4.28 ha
 • Sihtotstarve: ärimaa (100%)
 • Alghind: 13 700,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 370,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Hobusepea kinnisasi, 53101:001:0583, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917096000003   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga lõunast piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjal on registreeritud III kaitsekategooria linnuliigi leiukoht. III kaitsekategooria liikide leiukohtades rakendub isendi kaitse. Piirangud liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseaduse 8. peatükk.

  Kinnisasi piirneb 16.01.2007 kehtestatud Ristmiku ja 16.09.2006 kehtestatud Jõemäe detailplaneeringu alaga.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Nõva valla territooriumil. Endise Nõva valla üldplaneering on kehtestatud Nõva Vallavolikogu 25.03 2011.a. otsusega nr 5. Üldplaneeringu kohaselt jääb kinnisasi planeeritava kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa alale ning asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Nimetatud alal kehtivad maakasutuse tingimused on välja toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Lääne-Nigula valla kodulehel aadressiga  http://www.laanenigula.ee/uldplaneering

  Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.09.2018 otsusega nr 79 algatati Lääne-Nigula valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärgiks on uue Lääne-Nigula valla territooriumi ruumilise arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude määramine ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud