vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Viljandi maakond, Viljandi vald, Mustivere küla, Hänilase • Müügiotsus 13.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/842
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4.39 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 24 580,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 2 450,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Hänilase kinnisasi, 89801:001:0701, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917096000003   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub. 

  Kinnisasi asub Tere AS Viljandi tootmisosakonna ohualal. Ohtliku ettevõtte ohualas maakasutuse planeerimisel ja detailplaneeringute koostamisel tuleb arvestada kemikaaliseaduse §-s 32 toodud erinõuetega. Kinnisasja ehitusõiguse ja planeerimise tingimuste kohta tuleb küsida teavet kohalikult omavalitsuselt.

  Viljandi Veevärk AS saadud info kohaselt paiknevad kinnisasjal ettevõttele kuuluvad Viljandi linna olulised ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustikud. Torustike paiknemine on märgitud juuresoleval asendiplaanil. Vee- ja kanalisatsioonitorustike kaitsevööndis kehtivad seadusest tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Pärsti valla territooriumil. Endise Pärsti valla üldplaneering on kehtestatud Pärsti Vallavolikogu 19.04.2006 määrusega nr 13.  Üldplaneeringu kohaselt jääb kinniasi reserveeritud elamualale ja detailplaneeringu koostamise kohustusega alale. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://www.viljandivald.ee/parsti-uldplaneering

  Viljandi Vallavolikogu 25.04.2014 otsusega nr 108 on algatatud Viljandi valla uus üldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringu kodulehel  http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasi piirneb endise Pärsti Vallavolikogu 09.02.2011 nr 75 otsusega kehtestatud Mustivere külas jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala detailplaneeringuga.

  Kinnisasi asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Seotud dokumendid: