vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Võru maakond, Võru linn, Lille tn 26 • Müügiotsus 13.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/842
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4763 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 11 820,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 180,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Lille tn 26 kinnisasi, 91901:001:0106, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917096000003   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjani viivat juurdepääsuteed ei ole välja ehitatud. Täpsemat informatsiooni juurdepääsutee rajamise kohta tuleb küsida Võru Linnavalitsuselt.

  AS-lt Võru Vesi saadud info kohaselt asuvad kinnisasjal ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustikud ning kaevud. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Torustike ligikaudse paiknemisega tuleb tutvuda juuresoleval asendiplaanil.

  Kinnisasjale on omavoliliselt rajatud tiik ja võrkpalliväljak ning kinnisasja kasutavad piirnevate kinnisasjade omanikud. Kinnisasjale ulatuvad piirnevate kinnisasjade piirdeaiad ning kinnisasja piirile ulatuvad ehitised. Müüja ei võta kohustust korraldada ala kasutamise lõpetamist ega kinnisasjale paigutatud esemete likvideerimist. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks ega sellele rajatiste ehitamiseks.

  Kinnisasi piirneb Võru Linnavolikogu kehtestatud Niidu 2 ja sellega piirnevate maaüksuste detailplaneeringuga.

  Kinnisasi piirneb Võru Linnavolikogu 30.01.2008 nr 190 otsusega osaliselt kehtestatud Niidu tn 6 ja Niidu tn 8 kinnistute ja lähiümbruse detailplaneeringuga.

  Kinnisasi piirneb Võru Linnavolikogu 25.10.2000 otsusega nr 146 kehtestatud Niidu 8 ja selle lähiümbruse detailplaneeringuga.

  Kinnisasi asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Võru linna üldplaneering on kehtestatud Võru Vallavolikogu 11.03.2009 määrusega nr 98. Kinnisasi jääb perspektiivse pere-ja ridaelamumaa juhtfunktsiooniga alale. Üldplaneeringu kohaselt on kinnisasja läänepoolsesse äärde kavandatud perspektiivne tänav. Kinnisasi jääb detailplaneeringu koostamise kohustusega alale. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://www.voru.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Kinnisasja läbivad kraavid.

  Seotud dokumendid: