vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, V. Majakovski tn 17a • Müügiotsus 21.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/862
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 503 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 1 160,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 110,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: V. Majakovski tn 17a kinnisasi, 73501:009:0040, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917096000003   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasi on alates 17.05.1995 koormatud tasulise hoonestusõigusega tähtajaga 50 aastat osaühing MONTEERIJA (registrikood 10015764) kasuks kinnisasjal asuva hoone omamiseks. Hoonestusõigus on kantud registriossa nr 324008.  Hoonestusõiguse aastatasu on 30,04 eurot.

  Kinnistusraamatusse on kantud märkus ostueesõiguse kohta riigivaraseaduse § 105¹ lg 2 alusel. Igakordsel hoonestajal on kinnisasja võõrandamise korral ostueesõigus.

  Ostja kohustub üle võtma hoonestusõiguse seadmise lepingust ja asjaõiguslepingust tulenevad maa omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Ehitisregistri andmetel paikneb kinnisasjal hoone ehitisregistri koodiga nr 102030413.

  Kinnisasi asub A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtete Silsteve AS ja BCT AS ohualas. Suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohualas maakasutuse planeerimisel ja detailplaneeringute koostamisel tuleb arvestada kemikaaliseaduse §-s 32 toodud erinõuetega.

  Kinnisasjani viiva juurdepääsutee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Lisaks kitsenduste kaardil kajastuvale paikneb kinnisajsal kohalikult omavalitsuselt saadud andmetel madalpingekaabel, mille asukoht on toodud juuresoleval asendiplaanil. Kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust ja Majandus- ja taristuministri määrusest „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ tulenevad piirangud.

  Sillamäe linna üldplaneering on kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 26.09.2002 määrusega nr 43/102-m. Kinnisasi asub 50ndate aastate linnaehitusliku koosluse piiri alas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.sillamae.ee/et/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Seotud dokumendid: