vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Toila vald, Kabelimetsa küla, Teelahkme • Müügiotsus 21.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/862
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 17772 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 6 380,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 630,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Teelahkme kinnisasi, 32001:001:0332, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917096000003   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevatelt riigimaanteedelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, Maa-ametil vastav info puudub.

  Kinnisasjale on Ida-Viru maavanema 29.10.2010 korraldusega nr 1.1-2/1170 antud nõusolek Telia Eesti AS-ile (endine ärinimi Elion Ettevõtted AS) õigus omada maaüksusel maatükiga püsivalt ühendatud liinirajatisi ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud liinirajatise ehitamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, kasutamiseks ja likvideerimiseks. Liinirajatis kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Kinnisasi asub altkaevandatud alal. Ala on posttehnoloogilise mõju piirkonnas, kus potentsiaalselt ebapüsivate alade stabiilsus pinnase niiskustingimuste ja maapinnale mõjuvate koormuste koosmõjul võib muutuda. Altkaevandatud alal tuleb ehitised ja rajatised projekteerida vajalike kaitsemeetmetega, mis välistaksid mäetööde võimaliku jääkmõju objektidele ning hoiaksid ära ehituskonstruktsioonide purunemise maapinna võimaliku varisemise, vajumise või nihkumise tagajärjel. Müüja ei vastuta kaevandamise järelnähtude eest. Enne projekteerimist on vajalikud täiendavad geoloogilised uuringud, et tuvastada täpsed projekteerimistingimused ja täpne strekkide asukoht. Müüjal puudub informatsioon kinnisasjale ehitiste rajamiseks vajalike tervikute olemasolu ja asukoha kohta.

  Kohtla vald on ühinenud Toila vallaga. Endise Kohtla valla üldplaneering on kehtestatud Kohtla Vallavolikogu 28.09.2012 määrusega nr 32. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://toila.kovtp.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringu kodulehel  http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: