vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Rapla maakond, Märjamaa vald, Märjamaa alev, Viilu tee 1 • Müügiotsus 21.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/862
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 28595 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 11 440,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 140,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Viilu tee 1 kinnisasi, 50401:001:1298, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917096000003   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  AS-lt Matsalu Veevärk saadud informatsiooni kohaselt paikneb kinnisasjal ettevõttele kuuluv kanalisatsioonitorustik ning osaliselt reoveepumpla koos survetoruga. Torustiku paiknemine on toodud AS Matsalu Veevärk poolt esitatud asendiplaanil. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud, kaitsevööndi ulatus on 2 m toru telgjoonest mõlemale poole. Reoveepumpla kuja ulatus on 10 m. Kuja alas kehtivad Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määruse nr 171 "Kanalisatsiooniehituste veekaitsenõuded" sätestatud piirangud.

  Kinnisasjale on omavoliliselt ladustatud küttepuud ning erinevat tehnikat. Kinnisasjal võib paikneda jäätmeid. Müüja ei ole andnud luba kinnisasja kasutamiseks ega võta kohustust korraldada kinnisasjal paiknevate esemete ja jäätmete likvideerimist.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Märjamaa valla üldplaneering on kehtestatud Märjamaa Vallavolikogu 20.06.2000 määrusega nr 11. Märjamaa alevi üldplaneering on kehtestatud Märjamaa Alevivolikogu 19.12.2000.a määrusega nr 13. Valla üldplaneeringu kohaselt läbib kinnisasja perspektiivne kanalisatsioonitrass. Üldplaneeringu kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda Märjamaa Vallavalitsuses.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: