vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Tartu maakond, Tartu vald, Tammistu küla, Pargipõllu • Müügiotsus 28.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/169
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 24699 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 8 400,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 840,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Pargipõllu kinnisasi, 79601:001:0248, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917098000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub osaliselt ehitismälestis Tammistu mõisa park, 19.saj.(reg-nr 7294) ja selle 50 meetri laiuses kaitsevööndis. Ehitismälestis on kaitse alla võetud kultuuriministri 12.08.1999 määrusega nr 17 (RTL 1999, 122, 1666) ning täiendav/täpsustav kaitsevöönd on määratud kultuuriministri 24.08.2005 käskkirjaga nr 265 (RTL, 01.09.2005, 93, 1423). Senist maakasutust võib jätkata olemasolevas mahus. Kinnismälestisel ja selle kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused (§ 24 ja 25), ehitus-, raie-ja kaevetööd tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga.

  Maaüksus jääb väikeses osas kaitsealusesse Tammistu mõisa parki, mille piirid on määratud Vabariigi Valitsuse 28.05.2015 määrusega nr 60 „Tartu maakonna kaitsealuste parkide piirid“. Kaitsealal tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piirangutega Vabariigi Valitsuse 03.03.2006. a. määruses nr 64 "Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri" sätestatud erisustega. Looduskaitseseaduse § 14 kohaselt kehtivad kaitsealal üldised kitsendused. Tegevused, milleks on kaitsealal vaja kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekut on toodud looduskaitseseaduse § 14 lõikes 1 ja kaitseeeskirjas.

  Kinnisasjale jääb II kaitsekategooria liigi leiukoht. II kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Tartu valla üldplaneering on kehtestatud 03.09.2008 Tartu Vallavolikogu otsusega nr 102. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi polüfunktsionaalses keskuses, reoveekogumisalas ja tiheasustusalas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://tartuvald.ee/uldplaneering

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Kinnisasjal paiknevad kasvuhoone ja veenõu. Naaberkinnisasja omanikku on teavitatud objektide likvideerimise vajadusest. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnisasjalt.