vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Linnumäe tn 4a • Müügiotsus 28.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/169
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1981 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 10 300,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 030,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Linnumäe tn 4a kinnisasi, 20501:001:0118, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917098000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi piirneb Pühalepa Vallavolikogu 31.08.2010 otsusega nr 75 kehtestatud Hausma-Linnumäe puhkeala detailplaneeringu alaga.

  Kohalikust omavalitsusest saadud andmete alusel paikneb kinnisasjal AS-le Kärdla Veevärk kuuluv vee- ja kanalisatsioonitorustikud kaitsevööndi ulatusega 2 meetrit torustiku telgjoonest mõlemale poole. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Torustiku paiknemisega on võimalik tutvuda kohaliku omavalitsuse poolt saadetud juuresoleval asendiplaanil.

  Kärdla linna üldplaneering on kehtestatud Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määrusega nr 35. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi pere- ja ridaelamu maal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://www.hiiuvald.ee/ehitus-ja-planeerimine/uldplaneeringud/131-kardla-linna-uldplaneering

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Kinnisasjale on rajatud aiamaa ja kasvuhoone. Müüja on naaberkinnisasja omanikku teavitanud kasvuhoone ja aiamaa likvideerimise vajadusest. Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt objektide likvideerimist. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks.

  Seotud dokumendid: