vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Kärla alevik, Karujärve tee 25 • Müügiotsus 09.07.2018, käskkiri nr 1-2/18/550
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.23 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 5 350,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 530,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Karujärve tee 25 kinnisasi, 43301:001:1212, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917100000009   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga lõunasuunalt piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Saare maavanema 09.01.2012 korraldusega nr 1-1/9 on antud nõusolek Elektrilevi OÜ-le (endine ärinimi Eesti Energia Jaotusvõrk) 140m pikkuse 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini paigaldamiseks ning selle ja olemasolevate 0,4 kV pingega maakaabelliini ja 10 kV pingega õhuliini omamiseks, õigustatud isikul lasuva võrgu arendamiskohustuse täitmise tagamiseks elektriliinide ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks, asendamiseks, kasutamiseks, kasutusse andmiseks ja muul viisil ekspluateerimiseks võrgu talitluse tagamise eesmärgil. Maakaabelliinid ja õhuliin kajastuvad ka kitsenduste kaardil.

  Kinnisasjale on seatud tähtajatu isiklik kasutusõigus Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks 334 m² ulatuses, mille kohaselt on õigustatud isikul õigus omada kinnistul sideehitisi, kasutada neid sihipäraselt ning samuti teostada kõiki tõid, mis on vajalikud nende ehitamiseks, valdamiseks, remontimiseks hooldamiseks, asendamiseks, kasutamiseks, kasutusse andmiseks ja muul viisil ekspluateerimiseks. Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguse seadmise lepingust ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Jaagarahu-Kuressaare raudtee, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil: http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?comp=objresult=parandobj&obj_id=-846331945

  Kinnisasjal paikneb võõrliigi Karuputk koloonia.

  Maa-amet on kooskõlastanud kohaliku omavalitsuse tellitud Kärla- Karujärve kergliiklustee põhiprojekti. Kinnisasja uuel omanikul võib tulevikus tekkida vajadus saavutada kokkulepe kohaliku omavalitsusega avaliku kergliiklustee rajamise osas ja selleks võib olla vajalik isikliku kasutusõiguse seadmine.

  Kinnisasi asub endise Lääne-Saare valla territooriumil (endise Kärla valla territooriumil). Kärla valla üldplaneering on kehtestatud Kärla Vallavolikogu 21.03.2006 määrusega nr 8. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi reserveeritud laohoone maal ning detailplaneeringu kohustusega alas. Kärla valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda https://www.saaremaavald.ee/uldplaneering

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: