vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Tartu maakond, Luunja vald, Pilka küla, Hundi • Müügiotsus 22.03.2019, käskkiri nr 1-2/19/244
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 5.13 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 17 540,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 750,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Hundi kinnisasi, 43201:001:1790, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917100000009   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi piirneb Luunja Vallavolikogu 30.06.2016 otsusega nr 46 algatatud Tammetõru maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu alaga.

  Kinnisasi piirneb Luunja Vallavolikogu 17.09.2014 otsusega nr 272 vastuvõetud Sambla maaüksuse detailplaneeringu alaga.

  Hundi kinnisasja naaberkinnistul nimetusega Pilka tee 15 paikneb AS-le Emajõe Veevärk kuuluv reoveepuhasti, mille kuja ulatus on 50 meetrit. Kuja alas kehtivad veeseadusest ja Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määrusega nr 171 kehtestatud „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ tulenevad piirangud.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Luunja valla üldplaneering on kehtestatud 26.06.2008 määrusega nr 8-1. Üldplaneeringu järgi asub Hundi kinnisasi osaliselt jäätmehoidla maal ja tiheasustusalal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://www.luunja.ee/ehitus-ja-planeeringud/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Maaüksusel asub vare.

  Seotud dokumendid: