vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Linnaääre • Müügiotsus 22.03.2019, käskkiri nr 1-2/19/244
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 66833 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 26 730,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 2 670,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Linnaääre kinnisasi, 61801:001:0121, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917100000009   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirnevate teede kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  OÜ-lt Põltsamaa Varahalduse saadud andmete alusel paikneb kinnisasjal ettevõttele kuuluvad vee- ja kanalisatsioonirajatised. Torustiku kaitsevööndite ulatus on 2 meetrit torustiku telgjoonest mõlemale poole. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Torustiku ning paiknemisega on võimalik tutvuda OÜ Põltsamaa Varahalduse poolt saadetud juuresoleval asendiplaanil.

  Kinnisasjal asuva reovee ülepumpla kuja ulatus on 10 meetrit. Kuja alas kehtivad veeseadusest ja Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määrusega nr 171 kehtestatud „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ tulenevad piirangud. 

  Kinnisasjale on Jõgeva maavanema 05.10.2011 korraldusega nr 473 antud nõusolek SA-le Eesti Lairiba Arenduse elektroonilise side võrkude paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Tehnorajatis kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Kinnisasjale on Jõgeva maavanema 13.10.2004 korraldusega nr 649 antud nõusolek OÜ-le Elektrilevi (endine ärinimi OÜ Jaotusvõrk) 10 kV maakaabelliini ja alajaama paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Kasutusõiguse alaga on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil (lisa 3). Samuti kajastub tehnorajatis ka kitsenduste kaardil.

  Põltsamaa linna üldplaneering on kehtestatud Põltsamaa Linnavolikogu 19. oktoobri 1998 määrusega nr 41. Põltsamaa linna üldplaneering on üle vaadatud 30.04.2014 otsusega nr 30. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://www.poltsamaa.ee/uldplaneering

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasja kasutatakse aiamaana ja kinnisasjal paiknevad kasvuhooned. Samuti asuvad kinnisasjal puitehitis ja laste mänguväljak. Müüja ei võta kohustust korraldada ala kasutamise lõpetamist ja esemete likvideerimist.

  Seotud dokumendid: