vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Puurmani alevik, Leedi • Müügiotsus 22.03.2019, käskkiri nr 1-2/19/244
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 25416 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 9 400,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 940,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Leedi kinnisasi, 61801:001:0138, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917100000009   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasja lõunasuunalt piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavaltsuselt. Müüjal vastava info puudub. Tee kaitsevööndis kehtivad seadusest tulenevad piirangud.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Hirveaed, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil https://infoleht.keskkonnainfo.ee/default.aspx?comp=objresult=parandobj&obj_id=-1819331919

  Kinnisasi on koormatud isikliku kasutusõigusega 15 kV õhuliini rajamiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Kinnisasja piirile on Jõgeva maavanema 27.03.2013 korraldusega nr 1-1/2013/180 antud nõusolek MTÜ-le Valguskaabel elektroonilise sidevõrgu liinirajatiste paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Tehnorajatis kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Puurmani vallas. Puurmani valla üldplaneering on kehtestatud 27.05.2010 määrusega nr 13. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi perspektiivses tootmis- ja ärimaal ning tiheasustusalas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://www.poltsamaa.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Seotud dokumendid: