vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Valga maakond, Valga vald, Laatre alevik, Soka • Müügiotsus 22.03.2019, käskkiri nr 1-2/19/244
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 70908 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 28 360,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 2 830,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Soka kinnisasi, 85501:001:0090, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917100000009   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjani viiva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  AS-lt Valga Vesi saadud andmete alusel paikneb kinnisasjal ettevõttele kuuluv reoveetrassi survetorustik kaitsevööndi ulatusega 2 meetrit torustiku telgjoonest mõlemale poole. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Torustiku paiknemisega tuleb tutvuda AS Valga Vesi poolt esitatud juuresoleval asendiplaanil.

  Soka kinnisasja naaberkinnistul nimetusega Laatre biotiigi paikneb AS-le Valga Vesi kuuluv reoveepumpla ning biotiigid, mille kuja ulatusega on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil. Kuja alas kehtivad veeseadusest ja Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määrusega nr 171 kehtestatud „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Tõlliste vallas. Tõlliste valla üldplaneering on kehtestatud Tõlliste Vallavolikogu 17.06.2006. a määrusega nr 9. Tõlliste valla üldlaneering on ülevaadatud 17.03.2014 otsusega nr 7. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi haljasvööndis, osaliselt veekogu ehituskeeluvööndis ja osaliselt detailplaneeringu koostamise kohustusega alas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil  http://www.valga.ee/uldplaneering

  Maaüksus asub osaliselt detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Kinnisasjal paiknevad kasvuhooned ja aiamaad. Müüja on teavitanud aiamaade kasutajaid kasutamise lõpetamise vajadusest. Müüja ei võta kohustust korraldada kasutamise lõpetamist ega jäätmete likvideerimist kinnisasjalt.

  Seotud dokumendid: