vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Võru maakond, Võru vald, Otsa küla, Kurepesa • Müügiotsus 22.03.2019, käskkiri nr 1-2/19/244
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 5473 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 2 740,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 270,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kurepesa kinnisasi, 91701:001:0421, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917100000009   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  OÜ-lt Võru valla Veevärk saadud andmete alusel paikneb kinnisasjal Võru vallale kuuluvad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustikud. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Torustike paiknemisega on võimalik tutvuda OÜ Võru valla Veevärk poolt saadetud juuresoleval asendiplaanil.

  Kinnisasjal asub reoveepumpla, mille kuja ulatus on 10 meetrit. Kuja alas kehtivad veeseadusest ja Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määrusega nr 171 kehtestatud „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ tulenevad piirangud. Kuja ulatusega on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Lasva vallas. Endise Lasva valla üldplaneering on kehtestatud 26.07.2013.a määrusega nr 1-1.5/8. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi osaliselt rohelise võrgustiku tugialas ja osaliselt detailplaneeringu koostamise kohustusega alas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://lasva.kovtp.ee/uldplaneering

  Maaüksus asub osaliselt detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal asub vare.

  Seotud dokumendid: