vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Võru maakond, Antsla vald, Vana-Antsla alevik, Antsla mnt 13 • Müügiotsus 22.03.2019, käskkiri nr 1-2/19/244
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 20358 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 8 140,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 810,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Antsla mnt 13 kinnisasi, 14201:001:0128, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917100000009   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Kinnisasjal asub osaliselt riikliku kaitse all olev ehitismälestis Vana-Antsla mõisa park (reg-nr 14062), täpsemalt selle alleeosa. Ehitismälestis on kaitse alla võetud kultuuriministri 12.11.1997 määrusega nr 72 (RTL 1997, 214, 1129) ning kaitsevöönd on kehtestatud kultuuriministri 28.03.2007 käskkirjaga nr 144 (RTL, 10.04.2007, 28, 216). Kaitsevöönd kinnistule täiendavalt ei ulatu. Senist maakasutust võib jätkata olemasolevas mahus. Kinnismälestisel kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused (§ 24), kaeve- ja raietööd tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga.Mälestis ja selle kaitsevöönd on tähistatud Maa-ameti kaardil kultuurimälestiste kihil.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Antsla valla üldplaneering on kehtestatud 25.09.2012 määrusega nr 13. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi osaliselt väärtuslikus maastikus ning tiheasustusalas. Kinnisasja läbib jalgrada. Antsla valla üldplaneering on üle vaadatud 22.05.2018 otsusega nr 55. Antsla Vallavolikogu otsustas 25.09.2018 otsusega nr 67 algatada Antsla valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://antsla.kovtp.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.