vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Võru maakond, Rõuge vald, Vaalimäe küla, Vahesaare • Müügiotsus 22.03.2019, käskkiri nr 1-2/19/244
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 5.55 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 19 980,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 990,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Vahesaare kinnisasi, 69801:001:0185, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917100000009   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Maaüksus paikneb tervikuna Haanja looduspargis. Kaitsealal tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid Vabariigi Valitsuse 22.01.2015 määruses nr 10 „Haanja looduspargi kaitse-eeskiri“ ettenähtud erisustega. Looduskaitseseaduse § 14 kohaselt kehtivad kaitsealal üldised kitsendused. Tegevused, milleks on kaitsealal vaja kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekut on toodud looduskaitseseaduse § 14 lõikes 1 ja kaitseeeskirjas.

  Kaitse-eeskirja kohaselt jääb maaüksus Pärandmaastiku piiranguvööndisse, mille kaitse-eesmärk on looduse mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine, kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse ning põllumajandusliku maakasutuse ja asustusstruktuuri säilimine. Pärandmaastiku piiranguvööndis kaitstavad elupaigad on liiva-alade vähetoitelised järved, vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved, looduslikult rohketoitelised järved, kuivad niidud lubjarikkal mullal, liigirikkad niidud lubjavaesel mullal, niiskuslembesed kõrgrohustud, aasrebasesaba ja ürt-punanupuga niidud, siirde- ja õõtsiksood ning liigirikkad madalsood. Piiranguvööndis on lubatud majandustegevus, arvestades kaitse-eeskirjas sätestatud erisustega.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Haanja linnualal ja Haanja loodusalal.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Haanja vallas. Haanja valla üldplaneering kehtestati Haanja Vallavolikogu 29.12.2011 määrusega nr 19. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi osaliselt rohelise võrgustiku koridoris. Rohelise võrgustiku koridoris kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://rouge.kovtp.ee/uldplaneering

  Rõuge vallavolikogu 17.04.2018. a otsusega nr 1-3/36 algatati Rõuge valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud