vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Järva maakond, Järva vald, Peetri alevik, Kesktee 13 • Müügiotsus 25.04.2019, käskkiri nr 1-2/19/334
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 79700 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 26 300,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 2 630,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kesktee 13 kinnisasi, 25501:001:0283, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917104000005   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  AS-lt Paide Vesi saadud andmete alusel paiknevad kinnisasjal ettevõttele kuuluvad ühisvee ja -kanalisatsioonitrassid. Kinnisasjal asuvad ka Kalda tee 1 kanalitrass ja Kesktee 3 töökoja vee-ja kanalitrassid, mis kuuluvad eraomandisse. Torustike kaitsevööndis kehtivad seadusest tulenevad piirangud. Torustike paiknemisega on võimalik tutvuda AS Paide Vesi poolt saadetud juuresoleval asendiplaanil.

  Kinnisasjal asuvad varemed.

  Kinnisasjal paiknevad kilemajad. Lisaks paiknevad erinevad esemed, küttepuud ja autovrakid. Kasutajaid on teavitatud esemete likvideerimise vajadusest. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks ega võta kohustust korraldada rajatiste, esemete likvideerimist kinnisasjalt.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Müüjal puudub informatsioon kitsenduste kaardi kohaselt kinnisasjale ulatuva puurkaevu sanitaarkaitsevööndi tegeliku ulatuse ja puurkaevu tegeliku asukoha kohta.

  Kinnisasi asub endise Kareda valla piirkonnas. Kareda valla üldplaneering on kehtestatud Kareda Vallavolikogu 22.09.2009 otsusega nr 17. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi looduslikul haljasmaal, ärimaal, pereelamu maal ning osaliselt ka tootmismaal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://jarvavald.kovtp.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud

   

  Seotud dokumendid: