vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Harku vald, Kumna küla, Männiku tee 1b • Müügiotsus 28.04.2019, käskkiri nr 1-2/19/343
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 8033 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 17 670,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 760,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Männiku tee 1b kinnisasi, 19801:001:3064, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917105000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Endise nimega Männiku tee 1a.

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi ja kinnisasja piiril paikneva maaparandussüsteemi eesvoolu seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi ja maaparandussüsteemi eesvoolu toimimise eest.

  Osaühingult Strantum saadud informatsiooni kohaselt paikneb kinnisasjal heitveetorustik, mis ühendab Kumna reoveepuhasti biotiike ja Männiku teega paralleelselt kulgevat kraavi. Torustiku kaitsevöönd on 2,5 meetrit torustiku telgjoonest mõlemale poole. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Torustiku paiknemisega on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil. Ettevõtte poolt esitatud informatsiooni kohaselt on reoveepuhasti nüüdseks likvideeritud.

  Osaühingult Strantum saadud informatsiooni kohaselt ulatuvad kinnisasjale reoveepuhasti ja biotiikide kujad. Kuja ulatus on 100 m biotiigi välispiirjoonest ja reoveepuhastite hoonete välispinnast. Kujas kehtivad veeseadusest ja "Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded" määrusest tulenevad piirangud.

  Harku valla üldplaneering on kehtestatud Harku Vallavolikogu 17.10.2013 otsusega nr 138. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi üldkasutatavate hoonete maa alal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Harku valla koduleheküljel http://www.harku.ee/kehtiv-uldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasja kasutatakse osaliselt aiamaadena ja seal võivad asuda teisaldatavad kergehitised, viljapuud ja põõsaid. Müüja ei vastuta kinnisasja kasutamise lõpetamise eest ega seal asuvate jäätmete ja kerghoonete likvideerimise eest.

  Seotud dokumendid: