vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Saue vald, Haiba küla, Nurmiku • Müügiotsus 28.04.2019, käskkiri nr 1-2/19/343
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 12924 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 9 680,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 960,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Nurmiku kinnisasi, 72601:001:0141, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917105000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Saue Vallavalitsusest saadud teostusjoonise andmete alusel paiknevad kinnisasjal ühisveevärgi ja kanalisatsiooni trassid, mis kuuluvad aktsiaseltsile KOVEK. Kaitsevööndi ulatusega 2 meetrit torustiku telgjoonest mõlemale poole. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Torustiku paiknemisega on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil. 

  Informatsiooni kinnistuga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, Maa-ametil vastav info puudub.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Kernu valla territooriumil. Kernu valla üldplaneering on kehtestatud Kernu Vallavolikogu 13.10.2005 otsusega nr 40. Üldplaneeringuga on määratud kinnisasjale elamumaa juhtfunktsioon. Üldplaneeringu kohaselt asub kompaktse hoonestusega alal ning detailplaneeringu kohustusega alal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Saue valla kodulehel aadressiga  http://sauevald.ee/uldplaneering  

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Seotud dokumendid: