vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Rapla maakond, Kehtna vald, Põllu küla, Niidumaa • Müügiotsus 28.04.2019, käskkiri nr 1-2/19/343
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.48 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 12 400,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 240,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Niidumaa kinnisasi, 29201:001:0339, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917105000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Müüjal puudub informatsioon kinnistul paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasi asub Lelle Maaparandusühistu tegevuspiirkonnas (registrikood 80231914). Maaparandusseaduse § 67 lõike 4 kohaselt saab kinnisasja võõrandamise korral ühistu liikmeks kinnisasja omandaja alates omandiõiguse ülemineku päevast. Lelle Maaparandusühistu liige teostab liikmekohustusi tulenevalt Lelle Maaparandusühistu põhikirjast. Kinnisasja üleminekul eraomandisse võivad omaniku kohustused muutuda.

  Kehtna Vallavolikogu 16.06.2009 määrusega nr 73 on kehtestatud Kehtna valla üldplaneering. Kinnisasi jääb väärtusliku maastiku alale ning asub tiheasustusalal. Nimetatud alal kehtivate maakasutuse tingimustega tutvuda üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tutvuda https://kehtna.kovtp.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: