vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Pärnu maakond, Lääneranna vald, Rannu küla, Rannumäe • Müügiotsus 28.04.2019, käskkiri nr 1-2/19/343
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.23 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 6 780,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 670,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Rannumäe kinnisasi, 41101:001:0851, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917105000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Maaüksus jääb tervikuna Matsalu rahvuspargi territooriumile. Kaitsealal tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid Vabariigi Valitsuse 05.05.1997 määruses nr 94 „Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine“ ettenähtud erisustega. Looduskaitseseaduse kohaselt kehtivad kaitsealal üldised kitsendused. Tegevused, milleks on kaitsealal vaja kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekut on toodud looduskaitseseaduses ja kaitse-eeskirjas.

  Kaitse-eeskirja kohaselt jääb maaüksus Matsalu piiranguvööndisse, mis on kaitseala majanduslikult kasutatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada looduskaitseseaduses ning kaitse-eeskirjas kehtestatud piirangutega. Oluline osa maaüksusest on kaetud kaitseala kaitseväärtuseks oleva poolloodusliku kooslusega. Poollooduslike koosluste hooldamise kohta täpsema info saamiseks pöörduda Keskkonnaameti maahoolduse büroo Pärnu maakonda teenindava maahoolduse spetsialisti poole.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Väinamere linnualal ja Väinamere loodusalal.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Lihula vallas. Lihula valla üldplaneering on kehtestatud Lihula Vallavolikogu 25.09.2003 määrusega nr 22, muudetud Lihula Vallavolikogu 10.06.2004 otsusega nr 30, Lihula Vallavolikogu 28.04.2011 määrusega nr 13 ja 31.01.2013 määrusega nr 2, Lääne Maavanema 25.07.2016 korraldusega nr 1-1/16/114 ning Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 otsusega nr 31. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://www.laanerannavald.ee/lihula-uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.