vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Supsi küla, Männassoni • Müügiotsus 28.04.2019, käskkiri nr 1-2/19/343
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 11212 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 3 920,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 390,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Männassoni kinnisasi, 61501:001:0204, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917105000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub Vardja Maaparandusühistu tegevuspiirkonnas (registrikood 80034668). Maaparandusseaduse § 67 lõike 4 kohaselt saab kinnisasja võõrandamise korral ühistu liikmeks kinnisasja omandaja alates omandiõiguse ülemineku päevast. Vardja Maaparandusühistu liige teostab liikmekohustusi tulenevalt Vardja Maaparandusühistu põhikirjast. Kinnisasja üleminekul eraomandisse võivad omaniku kohustused muutuda.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasjale ulatub ehitismälestise Suure-Kõpu mõisa park (reg-nr 14555) ja teiste mõisakompleksi kuuluvate ehitismälestiste ühine kaitsevöönd. Ehitismälestis on kaitse alla võetud kultuuriministri 15.12.1997 määrusega nr 79 (RTL 1998, 40/41, 191) ning kaitsevöönd on kehtestatud kultuuriministri 21.06.2006 käskkirjaga nr 208 (RTL, 04.07.2006, 52, 967). Senist maakasutust võib jätkata olemasolevas mahus. Kinnismälestise kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused. Mälestise kaitsevöönd on 50 m mälestise väliskontuurist arvates. Mälestis ja selle kaitsevöönd on tähistatud Maa-ameti kaardil kultuurimälestiste kihil.

  Maaüksus ulatub vähesel määral looduskaitse aluse Suure-Kõpu mõisa pargi territooriumile. Kaitsealal tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid Vabariigi Valitsuse 03.03.2006 määrusega nr 64 „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“ ettenähtud erisustega. Looduskaitseseaduse kohaselt kehtivad kaitsealal üldised kitsendused. Tegevused, milleks on kaitsealal vaja kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekut on toodud looduskaitseseaduses ja kaitse-eeskirjas.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Kõpu vallas. Kõpu valla üldplaneering on kehtestatud Kõpu Vallavolikogu 26.06.2006 määrusega nr 5. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi puhke- ja virgestusalas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://www.pohja-sakala.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Seotud dokumendid: