vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Kõpu alevik, Kolmnurga • Müügiotsus 28.04.2019, käskkiri nr 1-2/19/343
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 7620 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 3 430,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 340,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kolmnurga kinnisasi, 61501:001:0202, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917105000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirnevate teede kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjale on Viljandi maavanema 11.06.2014 korraldusega nr 1-1/2014/329 antud nõusolek OÜ-le Elektrilevi (endine ärinimi OÜ Jaotusvõrk) maakaabelliini ja elektrikilpide paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Maakaabelliin kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Kinnisasi asub Vardja Maaparandusühistu tegevuspiirkonnas (registrikood 80034668). Maaparandusseaduse § 67 lõike 4 kohaselt saab kinnisasja võõrandamise korral ühistu liikmeks kinnisasja omandaja alates omandiõiguse ülemineku päevast. Vardja Maaparandusühistu liige teostab liikmekohustusi tulenevalt Vardja Maaparandusühistu põhikirjast. Kinnisasja üleminekul eraomandisse võivad omaniku kohustused muutuda.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Kõpu vallas. Kõpu valla üldplaneering on kehtestatud Kõpu Vallavolikogu 26.06.2006 määrusega nr 5.Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi kaubandus- ja teenindusmaal. Kinnisasi jääb osaliselt kavandatavasse ühisveevärgiga kaetud alasse. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://www.pohja-sakala.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: