vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Järva maakond, Järva vald, Vodja küla, Pilve • Müügiotsus 28.04.2019, käskkiri nr 1-2/19/343
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 10939 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 3 830,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 380,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Pilve kinnisasi, 25501:001:0297, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917105000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Müüjal puudub informatsioon kitsenduste kaardi kohaselt kinnisasjale ulatuva puurkaevu sanitaarkaitsevööndi tegeliku ulatuse ja puurkaevu tegeliku asukoha kohta.

  Kinnisasi asub endise Kareda valla piirkonnas. Kareda valla üldplaneering on kehtestatud Kareda Vallavolikogu 22.09.2009 otsusega nr 17. Üldplaneeringuga on määratud kinnisasja juhtfunktsiooniks perspektiivne elamumaa ning asub kaitsmata põhjaveega alal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://jarvavald.kovtp.ee/uldplaneering Järva Vallavolikogu algatas 27.09.2018 otsusega nr 50 uue Järva valla üldplaneeringu koostamise.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal võivad paikneda loomade karjatamiseks jootmis- ja söötmisvahendid. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks ega võta kohustust korraldada esemete likvideerimist kinnisasjalt.