vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Roheline tee 11 • Müügiotsus 04.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/273
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2348 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 13 620,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 360,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Roheline tee 11 kinnisasi, 29501:008:0054, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917105000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Kinnisasja kitsendusi vaata kaardilt.Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi võõrandatakse tingimusel, et kinnisasja võõrandamislepingu sõlmimisel seatakse Eesti Vabariigi kasuks tähtajatu isiklik kasutusõigus. Isiklik kasutusõigus kantakse kinnistusraamatusse ja see kehtib kõigi kinnisasja tulevaste omanike suhtes.

  Kasutusõigusega tekib kinnisasja omanikul kohustus taluda riigikaitselise tegevuse eripärast (laskeharjutused, taktikalised harjutused, lõhkamised, sõidukite, k.a. lennuvahendite kasutamine jms) tulenevaid häiringuid, sealhulgas müra, põrutuste, vibratsiooni, suitsu ja muude mõjutuste levimist koormatud kinnisasjale ning kohustus loobuda eelnimetatud mõjutustest tulenevate nõuete esitamisest kasutaja vastu.

  Kinnisasi koormatakse kogu ulatuses ja riigikaitselistest eesmärkidest tulenevate häiringute talumise eest tasu ei maksta.

  Kinnisasjale on seatud tähtajatu teeservituut kinnistu nr 11586802 igakordse omaniku kasuks 160 m² ulatuses. Ostja kohustub üle võtma reaalservituudi seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus (Reaalservituudi seadmise leping 1).

  Kinnisasjale on seatud tähtajatu teeservituut kinnistu nr 9447602 igakordse omaniku kasuks 160 m² ulatuses. Ostja kohustub üle võtma reaalservituudi seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus (Reaalservituudi seadmise leping 2).

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasi asub endise Keila valla territooriumil. Keila valla üldplaneering on kehtestatud Keila Vallavolikogu 13.10.2005 otsusega nr. 259/1005. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi olemasolevas tiheasutusalas koos võimaliku soovitusliku laiendusega ning miljöökaitsealal. Keila valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Lääne-Harju valla kodulehel aadressiga http://laaneharju.ee/keila-valla-uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: