vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Päevalille tn 10b • Müügiotsus 03.07.2019, käskkiri nr 1-2/19/496
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1223 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (80%)ärimaa (20%)
 • Alghind: 200 410,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 20 040,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Päevalille tn 10b kinnisasi, 78401:101:3888, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917108000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjale puudub juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt ja kinnisasja kasutatakse parklana. Müüja ei ole andnud luba kinnisasja parklana kasutamiseks

  Lisaks kitsenduste kaardil kajastuvale asub Tallinna Kommunaalameti andmetel kinnisasjal kaks tänavavalgustusposti ja tänavavalgustuskaabel. Tänavavalgustupostide ja kaabli asukoht on märgitud juuresoleval asendiplaanil.

  Maa-amet on kooskõlastatud K-Projekti Aktsiaseltsi põhiprojekti nimetusega „Õismäe tee 147a ja 147b kinnistute välised teed ja tehnovõrgud“ kergliiklustee rajamiseks kinnisasja lõunaserva ning soojustorustiku paigaldamiseks kinnisasja põhjaserva. Nimetatud ehitiste rajamiseks on Tallinna Linnaplaneerimise Amet väljastanud ehitusloa nr 1812271/21025. Ehitusluba ei anna õigust maaüksuse  omaniku loata ehitada. Enne ehitamise alustamist on vajalik servituudi seadmine. Müüja ei ole andnud nõusolekut servituudi seadmiseks.

  Kinnisasi asub Tallinna Linnavolikogu 05.10.2017 otsusega nr 129 kehtestatud Õismäe tee 147a ja 147b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu alal. Kinnisasi on detailplaneeringu põhijoonisel märgitud POS 1b, mis  mis on planeeringujärgselt ette nähtud liita krundiga pos 1a. Detailplaneeringu materjalidega tuleb tutvuda Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kodulehel aadressiga https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP009010

  Tallinna Linnavaraameti andmetel paikneb kinnisasjal kasutuses olev parkla, mis on Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2017 otsusega nr 129 kehtestatud Õismäe tee 147a ja 147b kinnistute ja lähiala detailplaneeringus ette nähtud likvideeritava objektina. Müüja ei ole andnud oma nõusolekut kinnisasja kasutamiseks.

  Detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

  Kinnisasjal paiknevad AS-le Tallinna Vesi kuuluvad vee ja kanalisatsioonitorustikud, mis kajastuvad kitsenduste kaardil ja juuresoleval ettevõtte poolt esitatud asendiplaanil. Samuti paiknevad kinnisasjal AS-le Telia Eesti kuuluvad kitsenduste kaardil kajastuvad siderajatised.

  Lisaks eeltoodule ja kitsenduste kaardil kajastatule paiknevad kinnisasjal täiendavad kanalisatsioonitorustikud ja maakaabel, mille omaniku, töös oleku ja kaitsevööndi ulatuse kohta müüjal info puudub. Torustikud kajastuvad detailplaneeringu tugiplaanil.

  Tehnorajatiste kaitsevööndis kehtivad seadusest tulenevad piirangud. 

  Maa-amet on kooskõlastatud OÜ Pluvo tööprojekti nimetusega „Päevalille tn 6//8, 10 elektrivarustus", mille projektlahenduse kohaselt  kavandatakse maakaabelliini paigaldamist Päevalille tn 10b kinnisasjale. Maakaabelliini paigaldamiseks on vajalik sundvalduse või servituudi seadmine. Elektrikaabli asendiplaan on lisatud.

  Tallinna linna üldplaneering on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 11.01.2001 määrusega nr 3. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi segahoonestualal. Tallinna linna üldplaneeringuga tuleb tutvuda Tallinna Linnavalitsuse kodulehel aadressiga http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Tallinna-linna-uldplaneering

  Haabersti linnaosa üldplaneering on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 20.04.2017 otsusega number 40. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi segahoonestusalal, kus võivad paikneda elamud, kaubandus- ja teenindusasutused, äri- ja büroohooned, keskkonda mittehäiriv väiketootmine, kultuuri- ja spordiasutused jm hooned, millel on linnalikku elukeskkonda teenindav funktsioon. Haabersti linnaosa üldplaneeringuga tuleb tutvuda Tallinna Linnavalitsuse kodulehel aadressiga http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Haabersti-linnaosa-uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: