vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Salaküla, Võtiku • Müügiotsus 03.07.2019, käskkiri nr 1-2/19/496
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 18031 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 4 610,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 460,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Võtiku kinnisasi, 43801:001:0321, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917108000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub altkaevandatud alal. Ala on posttehnoloogilise mõju piirkonnas, kus potentsiaalselt ebapüsivate alade stabiilsus pinnase niiskustingimuste ja maapinnale mõjuvate koormuste koosmõjul võib muutuda. Altkaevandatud alal tuleb ehitised ja rajatised projekteerida vajalike kaitsemeetmetega, mis välistaksid mäetööde võimaliku jääkmõju objektidele ning hoiaksid ära ehituskonstruktsioonide purunemise maapinna võimaliku varisemise, vajumise või nihkumise tagajärjel. Müüja ei vastuta kaevandamise järelnähtude eest. Enne projekteerimist on vajalikud täiendavad geoloogilised uuringud, et tuvastada täpsed projekteerimistingimused ja täpne strekkide asukoht. Müüjal puudub informatsioon kinnisasjale ehitiste rajamiseks vajalike tervikute olemasolu ja asukoha kohta.

  Lüganuse Vallavolikogu 24.04.2014 otsusega nr 62 on otsustatud kinnitada üldplaneeringu ülevaatuse tulemused ning lugeda Lüganuse valla haldusterritooriumil kehtivaks 30.06.2008 vastu võetud Maidla valla üldplaneering, 27.04.2006 kehtestatud Püssi linna üldplaneering ja 28.07.2004 kehtestatud Lüganuse valla üldplaneering kuni uue Lüganuse valla üldplaneeringu kehtestamiseni. Kinnisasi asub suuremas osas põllumajandusmaa alal ja väiksel osal elamumaa alal. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.lyganuse.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.