vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Narva linn, 1. Paemurru tn 9 • Müügiotsus 03.07.2019, käskkiri nr 1-2/19/496
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1290 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 9 080,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 900,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: 1. Paemurru tn 9 kinnisasi, 51105:001:0147, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917108000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Lisaks kitsenduste kaardil kajastuvale läbivad OÜ-lt VKG Elektrivõrgud saadud andmete alusel kinnisasja ettevõttele kuuluvad 0,4 kV maakaabel kaitsevööndi ulatusega 1 meeter kaablist mõlemale poole ja 0,4 kV õhuliin kaitsevööndi ulatusega 2 meetrit liinist mõlemale poole. Kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust ja Majandus- ja taristuministri määrusest „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ tulenevad piirangud. Rajatiste paiknemisega on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil.

  Narva Linnavalitsus on edastanud Maa-ametile kinnisasja geodeetilise alusplaani väljavõtte, mis on käesolevale teatele lisatud.

  Narva linna üldplaneering on kehtestatud Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda linna kodulehel http://narvaplan.ee/index.php?lang=et&menu=2&page=0

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal võivad paiknevad kaks metallist garaa˛i, mitu kasvuhoonet ja kuuri. Kinnisasja kasutatakse aiamaana. Müüja ei ole andnud luba ehitiste kinnisasjale paigutamiseks ega ala kasutamiseks. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist ega ala kasutamise lõpetamist. Metallgaraa˛ide omanikke on teavitatud nende likvideerimise vajalikkusest. 

  Seotud dokumendid: