vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Narva linn, Rakvere tn 28 • Müügiotsus 03.07.2019, käskkiri nr 1-2/19/496
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1326 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 9 500,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 950,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Rakvere tn 28 kinnisasi, 51101:004:0142, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917108000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ebatäpne. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi jääb vähem kui 5 km kaugusele riigipiirist ning sellest tulenevalt kehtivad kinnisasjal riigipiiri seadusest ja Vabariigi Valitsuse 17.09.1997 määrusest nr 176 „Piirire˛iimi eeskirja kinnitamine” tulenevad piirangud.

  Kinnisasjale on seatud tähtajatu tasuline reaalservituut kinnistu nr 6011509 igakordse omaniku kasuks 58 m² ulatuses. Ostja kohustub üle võtma reaalservituudi seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Kinnisasjale on Ida-Viru maavanema 06.02.2013 korraldusega nr 8-8/2013/84 antud nõusolek AS-ile Narva Vesi veetorustiku paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Kasutusõiguse ala on toodud  juuresoleval asendiplaanil.

  Kinnisasjale on Ida-Viru maavanema 06.02.2013 korraldusega nr 8-8/2013/81 antud nõusolek AS-ile Narva Vesi olmekanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Kasutusõiguse ala on toodud juuresoleval asendiplaanil.

  Kinnisasjal paiknev kanalisatsioonitorustik on registreeritud ehitisregistris koodiga nr 220598811.

  Narva Linnavalitsus ja AS Narva Vesi on edastanud Maa-ametile kinnisasja geodeetilise alusplaani väljavõtted, mis on lisatud käesolevale teatele.

  Kinnisasi piirneb Narva Linnavalitsuse 17.03.2005 otsusega nr 41/52 kehtestatud Rakvere tn 24 detailplaneeringu alaga.

  Narva linna üldplaneering on kehtestatud Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda valla kodulehel http://narvaplan.ee/index.php?lang=et&menu=2&page=0

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Seotud dokumendid: