vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Pajusti alevik, Külaveere tn 1 • Müügiotsus 03.07.2019, käskkiri nr 1-2/19/496
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 36139 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 10 400,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 040,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Külaveere tn 1 kinnisasi, 90001:001:1031, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917108000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustastud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirnevate teede kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasja läbivat teed kasutatakse juurdepääsuna Jõe tn 8 (katastritunnus 90001:002:0117) kinnisasjale. Tulevikus võib osutuda vajalikuks seada servituut juurdepääsu tagamiseks Jõe tn 8 kinnisasjale.

  Kinnisasjale on Lääne-Viru maavanema 24.09.2010 korraldusega nr 558-m antud nõusolek Elektrilevi OÜ-le (endise nimega Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ, registrikood 11050857) maakaabelliini trasside, liitumiskilpide ja komplektalajaamade paigaldamiseks, hooldus- ja remonditöödeks. Maakaabelliin kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Kinnisasja põhja- ja lõunaosa läbivad OÜ-le Askoterm kuuluvad ühisveevärgi veetorud kaitsevööndi ulatusega 2 meetrit torustiku telgjoonest mõlemale poole. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Torustiku paiknemisega on võimalik tutvuda OÜ Askoterm poolt saadetud juuresoleval asendiplaanil.

  Vinni Vallavolikogu 25.02.2010 otsusega nr 5 on kehtestatud Vinni valla üldplaneering. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi väikeelamu maa-alal. Kinnisasi asub osaliselt reoveekogumisalal ja kinnisasjale ulatub osaliselt riigimaante sanitaarkaitsevöönd. Müüjale teadaolevalt üldplaneeringul kinnisasja põhjaosa läbivat elektriliini kinnisasjal ei paikne. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda kodulehel aadressiga http://www.vinnivald.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarve ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasjal paikneb vare.

  Kinnisasja väikest osa kasutatakse aiamaana. Müüja on teavitanud kasutajaid kasutamise lõpetamise vajadusest. Müüja ei võta kohustust korraldada ala kasutamise lõpetamist.

  Seotud dokumendid: