vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Lümanda küla, Lannasniidu • Müügiotsus 03.07.2019, käskkiri nr 1-2/19/496
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 54172 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 4 160,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 410,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Lannasniidu kinnisasi, 43301:001:0989, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917108000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjani viiva ja seda läbiva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Lääne-Saare Vallavalitsusest ja AS-lt Kuressaare Veevärk saadud andmete alusel paikneb kinnisasjal AS-le Kuressaare Veevärk kuuluv kanalisatsioonitorustik, mille kaitsevööndi ulatus on 2 meetrit torustiku telgjoonest mõlemale poole. Kanalisatsioonitorustiku kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Lisaks paikneb kinnisasjal AS Kuressaare Veevärk kuuluv kanalisatsioonipumpla, mille kuja ulatus on 20 meetrit. Kuja alas kehtivad veeseadusest ja Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määrusega nr 171 kehtestatud „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ tulenevad piirangud.

  Samuti paikneb AS Kuressaare Veevärk poolt edastatud joonise kohaselt kinnisasjal  kanalisatsioonitorustikuga paralleelselt kulgev tehnorajatis, mille omaniku, töös oleku ja kaitsevööndi ulatuse kohta müüjal andmed puuduvad. 

  Eelviidatud tehnoraatiste paiknemisega tuleb tutvuda juuresolevatel AS Kuressaare Veevärk poolt edastatud asendiplaanidel.

  Kinnisasi asub Lannasmaa hoiualal, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 27.07.2006 määruse nr 176 " Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas". Hoiualal kehtivad looduskaitseseaduse § 14 ja 5. peatükis (§ 32 ja 33) sätestatud piirangud. Maaüksusel on registreeritud poollooduslik kooslus - elupaigatüüp 6280 (alvarid), 5130 (kadastikud), 9070 (puiskarjamaad), 7230 (liigirikkad madalsood) ja 6210 (kuivad niidud lubjarikkal mullal). Looduskaitseseaduse § 17 lõike 1 kohaselt kaitstava loodusobjekti poollooduslike koosluste esinemisaladel on vajalik nende ilmet ja liigikoosseisu tagav tegevus, nagu niitmine, loomade karjatamine, puu- ja põõsarinde kujundamine ja harvendamine või raadamine, mille ulatus määratakse hoiualadel kaitsekorralduskavaga. Tegevuste kohta täpsema info saamiseks tuleb pöörduda Keskkonnaameti Maahoolduse büroo maahoolduse spetsialistide poole.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Lannasmaa loodusalalal.

  Kinnisasi asub endise Lümanda ja endise Lääne-Saare valla territooriumil. Lümanda valla üldplaneering on kehtestatud Lümanda Vallavolikogu 21.08.2008 määrusega nr 66. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi inventeeritud niidualal ning osaliselt  veekogu ehituskeeluvööndis ja piiranguvööndis. Lümanda valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda https://www.saaremaavald.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: