vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Võru maakond, Võru vald, Jeedasküla, Madise • Müügiotsus 03.07.2019, käskkiri nr 1-2/19/496
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 5326 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 1 870,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 180,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Madise kinnisasi, 87401:001:0345, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917108000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga lõunast piirneva tee avaliku kasutuse ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb küsida informatsiooni kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Vastseliina vald on ühinenud Võru vallaks. Endise Vastseliina valla üldplaneering on kehtestatud Vastseliina Vallavolikogu 29.08.2007 määrusega nr 1-1.1/24. Kinnisasi jääb perspektiivse väikeelamumaa alale, tiheasustusalale ja detailplaneeringu koostamise kohustusega alale. Üldplaneeringu kohaselt on kinniasjale kavandatud pervpektiivne kergliiklustee ja perspektiivne matkarada. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.vastseliina.ee/ehitus-ja-planeerimine/planeeringud

  Võru kehtiva ja koostatava maakonnaplaneeringuga ning Võru maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasi asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.