vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 
Kirjalik enampakkumine: 04.09.2019 11:00

Kaardi kasutamine

Ükshaaval saab kaardil maatükkide lähivaateid näha klõpsates paremal all nimistu ridadel. Kui on soov näha uuesti kogu ülevaatekaarti, vajutage "Kuva kõik" nuppu nimistu all paremal. Kuva kõik

Kuidas osaleda?

Soovid osaleda? Tutvu esmalt enampakkumise korra reeglitega! Enampakkumise tingimused (  - 383.15 KB, 26.11.2019 )
"Условия публичных письменных торгов " (  - 204 KB, 12.07.2016 )
"Terms and conditions of public auction conducted in writing" (  - 56.69 KB, 12.07.2016 )
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord).

Seoses 01.juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara müügi enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 383.15 KB, 26.11.2019 )

Müügimenetluse tähtajad (  - 46.02 KB, 12.07.2016 ).

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist;
 4. tutvuma juuresolevate enampakkumise tingimustega. Osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldusel tuleb märkida: (avalduse vorm (  - 54.83 KB, 26.11.2019 ))
  • pakkuja nimi;
  • isiku- või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • müügiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja müüdava vara ostmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber)

  Tagatisraha tuleb tasuda iga müügiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)

  Makse teostamisel märkida:

  • viitenumber: 10917111000001,
  • selgitusse müügiobjekti nimetus ja/või katastritunnus;
  • ning kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada makse selgitusse ka pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:

  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.
  • Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

   Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult, 04.09.2019 hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Akadeemia tn 4 Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • objekti nimetus ja katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse;
 • hoiatusmärge "Mitte avada enne 04.09.2019 enampakkumist!"

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud hind ja sõlmida müügileping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 04.09.2019 11:00, Tartus Akadeemia tn 4 I korruse saalis.
Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Maa-ametile pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • tagatisraha ei ole makstud pakkumise esitamise tähtajaks;
 • eksimus tagatisraha tasumisel ei võimalda tuvastada, kas see on tasutud õigele kontole, õige viitenumbriga ja nõutud summas;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõigetest 6 ja 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni müüdavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 665 0781, 675 0101, 665 0679 ja 675 0172.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

 

04.09.2019 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis alljärgnevad kinnisasjad:

Vaata kõiki müügiobjekte kaardirakenduses järgmistes maakondades

Müügis oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.

 1. Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Kehra mnt 29a, (33801:001:0892)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 2. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Mereranna tn 12, (58001:001:0188)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 3. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Vasalemma alevik, Paekivi tn 6, (86801:001:0919)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 4. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Vasalemma alevik, Jaani tn 13, (86801:002:0159)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 5. Harju maakond, Raasiku vald, Perila küla, Sillutaja, (65101:004:0196)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2019, käskkiri 1-2/19/704
 6. Harju maakond, Raasiku vald, Raasiku alevik, Paju tn 19b, (65101:001:0238)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 7. Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Põdratuka tn 3, (72701:001:2097)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 8. Harju maakond, Saue vald, Vatsla küla, Serva, (72701:001:0323)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 9. Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tuukri tn 10, (78401:101:4154)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 10. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kõrgessaare alevik, Tööstuse tee 10, (39201:004:1870)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 11. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik, Karja tn 6, (49801:001:0596)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 12. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik, Karja tn 8, (49801:001:0592)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 13. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik, Karja tn 10, (49801:001:0593)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 14. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik, Karja tn 12, (49801:001:0594)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 15. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik, Karja tn 14, (49801:001:0595)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 16. Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Puru tee 3a, (25301:008:0127)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 17. Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 132a, (25301:010:0076)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 18. Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Puru tee 5a, (25101:001:0112)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 19. Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Puru tee 5b, (25101:001:0113)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 20. Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 117, (25101:001:0170)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 21. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Sambla tn 6a, (30901:001:0171)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 22. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Sonda alevik, Sepa tn 24, (75101:001:0391)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 23. Ida-Viru maakond, Narva linn, Vestervalli tn 13a, (51101:002:0117)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 24. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Palamuse tee 3, (24805:001:0253)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 25. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Palamuse tee 5, (24805:001:0254)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 26. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Siimusti alevik, Tagametsa tn 4a, (24801:001:0708)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 27. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Vägeva küla, Roosi, (24801:001:0707)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 28. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Laekannu küla, Jospra, (16401:001:0282)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 29. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kõpu küla, Olli, (57301:001:0453)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 30. Lääne maakond, Haapsalu linn, Panga küla, Panga tee 5, (18401:001:0003)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 31. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Ebavere küla, Haljastu, (92702:004:0275)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 32. Põlva maakond, Räpina vald, Meerapalu küla, Siia, (45401:001:0292)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.11.2019, käskkiri 1-2/19/722
 33. Põlva maakond, Räpina vald, Viluste küla, Seemne, (87901:001:0264)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 34. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Allika tn 11a, (41101:001:0381)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 35. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev, Lepa tn 7a, (62701:002:0045)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 36. Pärnu maakond, Pärnu linn, Ahaste küla, Ahaste põik 5, (62401:001:0044)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 37. Pärnu maakond, Pärnu linn, Audru alevik, Õuna tn 13, (16001:001:0283)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 38. Pärnu maakond, Pärnu linn, Hoburaua tn 11, (62501:001:0492)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 39. Pärnu maakond, Pärnu linn, Lai tn 15a, (62501:001:0313)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 40. Pärnu maakond, Pärnu linn, Lai tn 15b, (62501:001:0316)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 41. Pärnu maakond, Pärnu linn, Aia tn 2a, (62401:001:0346)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 42. Pärnu maakond, Saarde vald, Kilingi-Nõmme linn, Pärnu tn 127, (71001:001:0190)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 43. Pärnu maakond, Saarde vald, Kilingi-Nõmme linn, Mängu tn 2, (71001:001:0181)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 44. Pärnu maakond, Saarde vald, Kilingi-Nõmme linn, Hommiku tn 2d, (71001:001:0197)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 45. Saare maakond, Saaremaa vald, Valjala alevik, Saua, (85801:001:1165)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 46. Saare maakond, Saaremaa vald, Valjala alevik, Volli, (85801:001:1239)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 47. Tartu maakond, Elva vald, Elva linn, Õuna tn 1a, (17001:001:0151)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 48. Tartu maakond, Elva vald, Nasja küla, Oti, (60501:001:0422)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 49. Tartu maakond, Kambja vald, Oomiste küla, Põdrapõllu, (28301:001:0088)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 50. Tartu maakond, Kastre vald, Aruaia küla, Karuvälja, (29101:001:0092)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 51. Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Tuule tn 21, (52801:009:0393)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 52. Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Tuule tn 20, Nõo_2
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 53. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Põldmaa küla, Lombinurme, (58601:001:0085)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 24.09.2019, käskkiri 1-2/19/636 Ava  
 54. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Põldmaa küla, Vainonurme, (58601:001:0080)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 55. Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Ravila tn 15, (85401:001:0018)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 56. Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Ravila tn 17, (85401:001:0022)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 57. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Võhma linn, Tallinna tn 3a, (91201:001:0125)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 58. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Võhma linn, Heina tn 13, (91201:001:0181)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 59. Võru maakond, Rõuge vald, Punsa küla, Taga-Viinaoja, (86501:001:0177)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 60. Võru maakond, Rõuge vald, Saagrimäe küla, Ojaniidu, (69801:001:0032)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 61. Võru maakond, Setomaa vald, Mikitamäe küla, Kasteheina, (46501:001:0324)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 62. Võru maakond, Setomaa vald, Selise küla, Kukesoo, (46501:001:0197)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 63. Võru maakond, Võru linn, Kubja tee 32, (91901:014:0064)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava  
 64. Võru maakond, Võru vald, Kolepi küla, Kagariku, (91801:001:0429)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.09.2019, käskkiri 1-2/19/633 Ava