vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Saue vald, Vatsla küla, Serva • Müügiotsus 28.06.2019, käskkiri nr 1-2/19/480
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 29806 m²
 • Sihtotstarve: tootmismaa (100%)
 • Alghind: 95 380,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 9 530,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Serva kinnisasi, 72701:001:0323, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917111000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi on koormatud isikliku kasutusõigusega 10 kV maakaabelliini rajamiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Kinnisasi jääb ohtliku ettevõtte AS HKScan Estonia ohualasse.Ohtliku ettevõtte ohualas maakasutuse planeerimisel ja detailplaneeringute koostamisel tuleb arvestada kemikaaliseaduses toodud erinõuetega. Kinnisasja ehitusõiguse ja planeerimise tingimuste kohta tuleb küsida teavet kohalikult omavalitsuselt.

  Kinnisasi jääb 08.05.2007 otsusega nr 377 kehtestatud Otsa ja Serva kinnistute detailplaneeringu alasse. Kinnisasi on tähistatud detailplaneeringu põhijoonisel positsiooniga 8.  Saue Vallavalitsusest saadud informatsiooni kohaselt ei ole planeering realiseeritav ning kinnisasja hoonestamise soovi korral tuleb koostada uus detailplaneering. Kinnisasja hoonestamise tingimuste ja võimaluste kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

  Piirkonnas puudub ühisveevärk ja -kanalisatsioon ning maaomanikul tuleb sõlmida kokkulepped kohaliku vee-ettevõtjaga arengukavas näidatud võrkudega liitumise ja haldamise osas.

  Kinnisasi piirneb 24.01.2006 otsusega nr 68 algatatud Betooni kinnistu detailplaneeringu alaga.

  Kinnisasi piirneb 06.02.2007 otsusega nr 93 algatatud Põldmäe tee 22 maaüksuse detailplaneeringu alaga.

  Saue valla üldplaneering on kehtestatud 29.11.2012 otsusega nr 89. Kinnisasi asub tiheasustusalas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://sauevald.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Seotud dokumendid: