vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Puru tee 5b • Müügiotsus 28.06.2019, käskkiri nr 1-2/19/480
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1776 m²
 • Sihtotstarve: ärimaa (100%)
 • Alghind: 26 640,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 2 660,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Puru tee 5b kinnisasi, 25101:001:0113, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917111000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kohalik omavalitsus edastas geodeetilise alusplaani ja teostusjoonise. Teostusjoonise järgi asub kinnisasja piiril veetorustik.

  Kinnisasi jääb Jõhvi Vallavalitsuse 28.01.2014 korraldusega nr 97 kehtestatud Jõhvi linna, Jõhvi linnapargi, Pargi tänava ja perspektiivse Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringuga alasse. Kinnisasi on tähistatud positsiooniga nr 16. Detailplaneeringu järgi on kinnistule ette nähtud kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (BT). Krundile on lubatud ehitada üks hoone.

  Kinnisasi jääb 19.05.2005 määrusega nr 84 kehtestatud Jõhvi linnapargi, Hariduse, Rakvere, Pargi ja Malmi tänavate ja Tallinn-Narva raudtee vahelise ala detailplaneeringu alasse. Detailplaneeringu materjalidega tutvumiseks tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole.

  Täpsemat informatsiooni detailplaneeringute realiseerimise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

  Maa-amet on kooskõlastanud 27.09.2018 ehitusloa taotluse Jõhvi Pargi Keskuse rajamiseks (ehitisregistri kood 120868059) Pargi tn 30 maaüksusele. Ehitusloa taotluse aluseks on eelprojekt "Pargi kaubanduskeskuse teed ja platsid", millega nähakse ette Puru tee 5b kinnisasjale tankla-pesula rajamist ning on kavandatud 21 parkimiskohta.

  Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127 kehtestatud Jõhvi valla üldplaneeringu kohaselt on kinnistu maakasutuse juhtfunktsioon kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa. Lubatud on ülikõrge hoonestus - üle 27 meetri ja üle 8 täiskorruse. Kinnistu jääb reoveekogumise ala piirile. Kinnisasi asub tiheasustusalas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://www.johvi.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnistu asub osaliselt altkaevandatud alal. Ala on posttehnoloogilise mõju piirkonnas, kus potentsiaalselt ebapüsivate alade stabiilsus pinnase niiskustingimuste ja maapinnale mõjuvate koormuste koosmõjul võib muutuda. Altkaevandatud alal tuleb ehitised ja rajatised projekteerida vajalike kaitsemeetmetega, mis välistaksid mäetööde võimaliku jääkmõju objektidele ning hoiaksid ära ehituskonstruktsioonide purunemise maapinna võimaliku varisemise, vajumise või nihkumise tagajärjel. Müüja ei vastuta kaevandamise järelnähtude eest. Enne projekteerimist on vajalikud täiendavad geoloogilised uuringud, et tuvastada täpsed projekteerimistingimused ja täpne strekkide asukoht. Müüjal puudub informatsioon kinnistule ehitiste rajamiseks vajalike tervikute olemasolu ja asukoha kohta.

  Kinnisasjale on rajatud parkla aluspõhi (liiv, killustik). Kinnisasja ümbritseb aed. Müüja on kinnisasja ebaseadusliku kasutajat teavitanud materjalide likvideerimise vajadusest. Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt objektide likvideerimist. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks.

  Seotud dokumendid: