vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik, Karja tn 6 • Müügiotsus 28.06.2019, käskkiri nr 1-2/19/480
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2364 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 2 840,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 280,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Karja tn 6 kinnisasi, 49801:001:0596, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917111000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirnevate teede kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kohalikult omavalitsuselt saadud andmete alusel paikneb kinnisasja idapiiril veetorustik, mis kuulub OÜ-le Alutaguse Haldus. Torustiku kaitsevööndi ulatus on 2 meetrit torustiku telgjoonest mõlemale poole ning kaitsevöönd võib osaliselt ulatuda Karja tn 6 kinnisasjale. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Torustiku paiknemisega tuleb tutvuda kohaliku omavalitsuse poolt saadetud juuresoleval asendiplaanil.

  Kinnisasi jääb Mäetaguse Vallavolikogu 27.02.2014 määrusega nr 9 kehtestatud Pärna detailplaneeringu alale. Detailplaneeringu kohaselt on tegemist elamumaa krundiga positsiooniga 14. 

  Täpsemat informatsiooni detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

  Kinnisasi piirneb Mäetaguse Vallavolikogu 25.09.2003 otsusega nr 3 kehtestatud Mäetaguse aleviku idaserva detailplaneeringu alaga.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Mäetaguse vallas. Üldplaneering on kehtestatud Mäetaguse Vallavolikogu 26.06.2014 määrusega nr 15. Kinnisasi asub tiheasustusalas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://www.alutagusevald.ee/alutaguse-valla-uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Kinnistu asub altkaevandatud alal. Ala on posttehnoloogilise mõju piirkonnas, kus potentsiaalselt ebapüsivate alade stabiilsus pinnase niiskustingimuste ja maapinnale mõjuvate koormuste koosmõjul võib muutuda. Altkaevandatud alal tuleb ehitised ja rajatised projekteerida vajalike kaitsemeetmetega, mis välistaksid mäetööde võimaliku jääkmõju objektidele ning hoiaksid ära ehituskonstruktsioonide purunemise maapinna võimaliku varisemise, vajumise või nihkumise tagajärjel. Müüja ei vastuta kaevandamise järelnähtude eest. Enne projekteerimist on vajalikud täiendavad geoloogilised uuringud, et tuvastada täpsed projekteerimistingimused.

  Maa-ametil puudub informatsioon kinnistule ehitiste rajamiseks vajalike tervikute olemasolu ja asukoha kohta. Kinnisasja hoonestamisel tuleb elamu asukoha määramiseks küsida informatsiooni kaevandajalt.

  Seotud dokumendid: