vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Pärnu maakond, Pärnu linn, Hoburaua tn 11 • Müügiotsus 28.06.2019, käskkiri nr 1-2/19/480
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 16173 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (90%)transpordimaa (10%)
 • Alghind: 129 380,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 12 930,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Hoburaua tn 11 kinnisasi, 62501:001:0492, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917111000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  AS-lt Pärnu Vesi saadud andmete alusel paikneb kinnisasjal ettevõttele kuuluv reoveekanalisatsiooni survetoru kaitsevööndi ulatusega 2 meetrit torustiku telgjoonest mõlemale poole. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Torustiku paiknemisega on võimalik tutvuda AS Pärnu Vesi poolt saadetud juuresoleval asendiplaanil.

  Kohalikult omavalitsuselt saadud andmete alusel paikneb kinnisasjal survekanalisatsioon ja keskpingekaablid. Kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust ja Majandus- ja taristuministri määrusest „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ tulenevad piirangud. Kaabli ja survekanalisatsiooni paiknemisega on võimalik tutvuda kohaliku omavalitsuse poolt saadetud juuresoleval asendiplaanil.

  Hoburaua tn 11 kinnisasi jääb Pärnu Linnavolikogu 16.04.2015 otsusega nr 35 kehtestatud Rõugu tn, Lille tn, Lubja tn, Härma tn ja Rehepapi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu alasse. Detailplaneeringuga on kinnisasjale planeeritud pereelamukrundid, mis on tähistatud positsioonidega 12-24. Planeeritud pereelamud võivad olla kuni kahe korteriga elamud, millele võimalusel ehitatakse eraldi sissepääsud. Juurdepääsuteed ehitab välja elamupiirkonna arendaja. Pos 17-19 on planeeritud isikliku kasutusõiguse vajadus.

  Täpsemat informatsiooni detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

  Pärnu linna üldplaneering on kehtestatud 20.09.2001. aastal määrusega nr 26. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda  aadressil http://www.parnu.ee/index.php/linnakodanikule/areng-ja-planeerimine/planeeringud/uldplaneeringud

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Hoburaua kinnisasjal paiknevad ebaseaduslikult rajatud ehitised ja aiamaad. Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada ehitiste likvideerimist kinnistult. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks.

  Seotud dokumendid: