vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Palamuse tee 3 • Müügiotsus 28.06.2019, käskkiri nr 1-2/19/480
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2677 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 2 680,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 260,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Palamuse tee 3 kinnisasi, 24805:001:0253, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917111000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasi asub asub riikliku kaitse all asuva Kuremaa mõisakompleksi (reg-nr 5827, 23902-11, 23913-14, 23916-19) ühises kaitsevööndis. Ehitismälestised on kaitse alla võetud kultuuriministri 12.08.1999 määrusega nr 18 ja 13.05.1997 määrusega nr 24 ning ühine kaitsevöönd on kehtestatud kultuuriministri 12.08.1999 määrusega nr 18. Senist maakasutust võib jätkata olemasolevas mahus. Kinnismälestise kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused.

  Maaüksus ulatub kaitstavale alale Kuremaa järveäärne puhkeala, mille kaitse korraldamisel rakendatakse looduskaitseseaduses seatud kaitsekorda. Looduskaitseseaduse kohaselt kehtivad kaitsealal üldised kitsendused. Tegevused, milleks on kaitsealal vaja kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekut on toodud looduskaitseseaduses.

  Kohalikust omavalitsusest saadud informatsiooni kohaselt on Palamuse tee 3 kinnisasi hõlmatud Jõgeva vallas Mooritsa külas asuva Järvepargi kinnistu osalise detailplaneeringuga, mis on kehtestatud Jõgeva Vallavolikogu 25. jaanuari 2007. a otsusega nr 5. Kinnisasi on tähistatud nimetusega Palamuse tee 8.Hoonestuse rajamisel tuleb tellida elektrivarustuse projektid, mis koostatakse vastavalt AS Eesti Energia poolt välja antavatele tehnilistele tingimustele. Hoonete projektide koostamisel on vajalik vundamentide drenaa˛i projekteerimine. Planeeritaval alal seatakse servituut ja kitsendused krunte nende teepoolse piiri ääres läbivatele tehnovõrkudele: vee-, kanalisatsioonitorustikele ning elektri ja side kaabelliinidele. Veevarustuse ja kanalisatsiooni osas lahendatakse kinnistute piires veevarustuse ja kanalisatsioonitorustike paiknemine igal krundil vastavalt hoone ehitusprojektile.

  Detailplaneeringu kohane juurdepääsutee on välja ehitamata.

  Detailplaneeringu reaaliseerimise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

  Jõgeva valla üldplaneering on kehtestatud 22.01.2004 määrusega nr 1. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://www.jogevavv.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal asuvad vanad viljapuud, oksahunnikud ja vähesel määral jäätmeid. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnistult.

  Seotud dokumendid: