vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tuukri tn 10 • Müügiotsus 28.06.2019, käskkiri nr 1-2/19/480
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 605 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (60%)ärimaa (40%)
 • Alghind: 556 600,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 55 660,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Tuukri tn 10 kinnisasi, 78401:101:4154, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917111000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub Tallinna vanalinna muinsuskaitseala (reg-nr 2589) kaitsevööndis. Senist maakasutust võib jätkata olemasolevas mahus. Muinsuskaitseala kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused. Sellele lisanduvad muinsuskaitseala põhimäärusest tulenevad kitsendused ja nõuded (https://www.riigiteataja.ee/akt/795759). Muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndi piirid on näha Maa-ameti kaardil kultuurimälestiste kihil.

  Kinnisasi jääb ohtliku ettevõtte Tallinna Vesi AS ohualasse. Ohtliku ettevõtte ohualas maakasutuse planeerimisel ja detailplaneeringute koostamisel tuleb arvestada kemikaaliseaduses toodud erinõuetega. Kinnisasja ehitusõiguse ja planeerimise tingimuste kohta tuleb küsida teavet kohalikult omavalitsuselt.

  Kinnisasi asub Tallinna Linnavalitsuse 12. märtsi 2003 korralduse nr 653-k algatatud Tuukri tn, Jõe tn ja Karu tn vahelise kvartaliosa detailplaneeringu alal. Kinnisasi on tähistatud positsiooniga 4. Planeeringu kohaselt asub kinnisasjal võimalik murukivikattega ala, koerte jalutusväljaku võimalik asukoht ning võimalik kangialune. Servituutide kohustuse aladega ning planeeringuga tuleb tutvuda manuses asuval joonisel.

  Täpsemat informatsiooni detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Tallinna üldplaneering on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 11.01.2001  otsusega nr 3. Üldplaneeringu kohaselt jääb kinnisasi kesklinna segahoonestusalale. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Tallinna Linnavalitsuse koduleheküljel aadressiga https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Tallinna-uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasja kasutatakse omavoliliselt osaliselt parklana ning kinnisasjal asub piirdeaed. Müüja ei ole andnud nõusolekut ala kasutamiseks ega võta kohustust korraldada ala kasutamise lõpetamist.

  Seotud dokumendid: